اسخر های کف متحرک
  • 10914 6884185 2
  • hidden pool deck deployed 1
  • hidden water pools 2
  • article 2589044 1C934D2B00000578 651 964x488

اسخر های کف متحرک


استخرهای کف متحرک که هم قابلیت همسطح شدن با فضای اطراف را دارد و همچنین می توان از آن به عنوان استخربا عمق های مختلف، بسته به نیاز کاربر استفاده گردد