.
لطفا مقادیر مورد نیاز را وارد نماییدفضای استخر : روباز بدون کاور روباز با کاور سر پوشیده


میزان استفاده : کم متوسط زیاد


اندازه استخر : با استفاده از ابعاد با استفاده از سطح و حجم


زمان پیش گرمایش(راه اندازی)(h)
دمای محیط(c⚬) :
سرعت باد(km/h) :
دمای آب :


نتایج انجام محاسبات