2559_400371653396496_539759409_n.jpg
تاریخچه ی استخر
 تاریخچه استخر

در روم و یونان باستان جهت آموزش نظامی، ورزشی و مهارتهای آبی، استخر به وجود آمد . از دیدگاه واژه شناسی نیز(pool) یا استخر از واژه ی لاتین ( piscina) به معنای حوض نگهداری ماهی یا شنا گرفته شده است البته در ایران باستان در 6 کیلومتری تخت جمشید، شهر استخر وجود داشته که طبق نوشته های مورخین و باستان شناسان، بنیانگذار این شهر را اصطخر پسر طهمورث پادشاه ایران می دانند. برخی براین باورند که نام این شهر را احتمالا به دلیل وجود آبگیر یا تالاب بزرگی که در آن منطقه قرار داشته استخر نهاده اند.

استخرهای شنای امروزی تقریبا از اواسط قرن نوزدهم در میان مردم جای باز کرد و در سال 1896 پس از بازیهای المپیک به شیوه ی نوین و برگزاری مسابقات شنا بود که طراحی و ساخت استخرهای شنا به سرعت رشد کرد و تا زمان حال بصورت پیشرفته تر بوجود آمده است.